ยินดีต้อนรับสู่กศน.ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่กศน.ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

กศน.เกมส์ โซนภูพระบาท ครั้งที่ 1

กศน.เกมส์ โซนภูพระบาท 
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2558
วันที่ 3 มีนาคม 2559
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปะโค
อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
********
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับมอบป้าย กกต.

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ประจำปี 2559
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
อำเภอบ้านผือ
********
วันที่  11  กุมภาพันธ์  2559
โดย
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Open House

มหกรรมเปิดบ้านต้อนรับ...สู่ถนนสายอาชีพ
OPEN HOUSE  ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

รับการประเมินสถานศึกษา
โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ประจำปีงบประมาณ  2559

ระหว่างวันที่  1-2 กุมภาพันธ์  2559
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ
************
รายชื่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
                                          1. นางขวัญใจ   จันทรเจริญ          ประธานกรรมการ
                                          2. นางสาวอรพร  อินทรนัฏ           กรรมการ
                                          3. นางดวงใจ   ศรีเปารยะ             กรรมการ
                                          4. นางประทุมมา  เบ้าทองหล่อ    กรรมการและเลขานุการ 

อบรมบัญชีครัวเรือน

โครงการจัดทำบัญชี รายได้ - รายจ่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ
*********************
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558